Logo

Regulamin Sklepu Internetowego 4MAX.PL

Postanowienia wstępne, informacje

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego 4MAX.PL dostępnego pod adresem http://www.4max.pl, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Sprzedawcą jest firma IT GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Petera Mansfelda 4, 60 - 855 Poznań, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379030, NIP: 7831667673 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem Biura Obsługi Klienta (w dalszej części zwanym BOK), odpowiada Sprzedawca. Kontakt z BOK można uzyskać poprzez pocztę elektroniczną pod adresem bok@4max.pl lub telefonicznie pod nr 801 009 526.
 4. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca może wprowadzać szczególne warunki sprzedaży promocyjnej w oparciu o regulaminy promocji. Regulaminy promocji zostaną udostępnione Klientom przed zawarciem umów na warunkach promocyjnych w taki sposób, aby mogli oni je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 5. Przez Klienta należy rozumieć podmiot nabywający towary za pośrednictwem sklepu internetowego 4MAX.PL.
 6. Przez Konsumenta należy rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym 4MAX.PL, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 7. IT GRUPA Spółka z o.o., na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta oraz w celu realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży.
 8. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 9. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 8.
 10. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, które należy zgłosić do IT Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Petera Mansfelda 4 w formie pisemnej.
 11. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować Klientów o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Zmiany regulaminu nie obejmują Klientów, którzy zawarli już umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. W takim przypadku obowiązuje treść regulaminu na chwilę zawarcia umowy sprzedaży.
 12. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
 • - przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 • - włączoną obsługę Java Script,
 • - aktywny adres e-mail.

Rejestracja i usługa konta Klienta - „Moje konto”

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne konto Klienta „Moje konto”.
 2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia konsument są to:
 • - imię i nazwisko,
 • - adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • - numer telefonu.
 1. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
 • - firmę,
 • - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • - adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • - imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 • - numer telefonu.
 1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu.
 2. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-to dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
 • - cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 • - działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • - otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 • - uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje konto”,
 • - Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • - Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 • - podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9 pkt 7 powyżej. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w usłudze „Moje konto” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 3. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba, że strony postanowią inaczej.

Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego 4MAX.PL.
 2. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach  wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie prezentowane produkty na stronach Sklepu są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Ceny oferowanych produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów dostawy. Koszty dostawy są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie dostawy podawana jest przed realizacją zamówienia.

Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok poprzez witrynę internetową www.4max.pl. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, za pośrednictwem wiadomości e-mail, komunikatora internetowego lub telefonicznie.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub gdy niemożliwa jest dodatkowa weryfikacja poprawności danych Klienta.
 4. Historia poprzednich oraz stan bieżącego zamówienia dostępne są w module „Moje konto" po zalogowaniu Klienta do sklepu 4MAX.PL. Moduł „Moje konto” jest dostępny dla zarejestrowanych Klientów.
 5. Jeżeli realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest niemożliwa z powodu braku dostępności produktu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 6. Jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować się z Klientem, aby poinformować go o opóźnieniu. W takiej sytuacji Klient może w szczególności odstąpić od umowy sprzedaży lub potwierdzić chęć realizacji zamówienia.
 7. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia. Termin realizacji zostanie podany przed złożeniem zamówienia.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, jeśli w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą zawarcia umowy sprzedaży (przyjęcia zamówienia do realizacji)  jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.

Dostawa towarów

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej.
 3. Zamówione produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówień przez Klienta, bądź w przypadku wyboru formy dostawy „odbiór osobisty”, na adres punktu odbiorów osobistych Sprzedawcy wskazany przez Klienta.
 4. Termin dostawy podawany jest bezpośrednio przed złożeniem zamówienia i liczony jest w następujący sposób:
 • - w przypadku wybrania płatności za pobraniem lub gotówki, od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez Sprzedawcę realizacji zamówienia,
 • - w przypadku wybrania płatności z góry (przelew, karta płatnicza) od następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaksięgowana zostanie wpłata umówionej ceny i kosztów przesyłki na rachunku Sprzedawcy,
 • - w przypadku płatności ratalnej – od następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy ratalnej.
 1. O wysłaniu zamówienia lub możliwości odbioru towarów w punkcie odbiorów osobistych Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Przesyłki z formą płatności - przedpłata - zostaną wydane w punkcie odbiorów osobistych jedynie Klientowi lub osobom, które Klient upoważnił do odbioru przy składaniu zamówienia po przedstawieniu przez nich ważnego dokumentu tożsamości.
 3. W przypadku, gdyby towar nie został dostarczony Klientowi w deklarowanym terminie dostawy, Sprzedawca prosi Klienta o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji e-mailem na adres bok@4max.pl (prosimy podać nr zamówienia).

Uszkodzenia i braki w transporcie

 1. W przypadku, gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, prosimy o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
 2. O wyżej zaistniałej sytuacji prosimy powiadomić Sprzedawcę za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się, w zakładce "Moje konto", telefonicznie nr: 801 009 526 lub na adres e-mail rma@itgrupa.pl.
 3. W przypadku, gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna, prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się, w zakładce "Moje konto", telefonicznie nr: 801 009 526 lub na adres e-mail rma@itgrupa.pl.
 4. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z Kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

Formy i terminy płatności, dokumenty sprzedaży

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
 • - przelewem - przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,
 • - za pobraniem - opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,
 • - w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu, minimalna kwota zamówienia w systemie ratalnym wynosi 500 zł, terminy zapłaty zostaną określone w umowie kredytu lub leasingu,
 • - w kanale elektronicznym - za pośrednictwem kart płatniczych w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora
 1. Do każdego zakupionego produktu wystawiana jest faktura VAT. Faktury są wysyłane wraz z towarem na adres wysyłki podany w formularzu zakupu przez Klienta lub w pliku pdf na wskazany adres e-mail.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
 • - wiadomością e-mail, na adres: rma@itgrupa.pl,
 • - w formie pisemnej, na adres:
  IT Grupa Sp. z o. o.- Serwis
  ul. Wrocławska 1A
  55-095 Długołęka
  Z dopiskiem „Zwrot w terminie 14 dni”
 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 • - dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
 • - bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 • - kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • - zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przypominamy o możliwości wpisania numeru zgłoszenia reklamacyjnego otrzymanego od Sprzedające (RMA) w widocznym miejscu na opakowaniu. Umieszczenie numeru RMA na opakowaniu w widocznym miejscu pozwoli na sprawniejszą obsługę zwrotu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Towar należy odesłać na adres:
  IT Grupa Sp. z o. o.- Serwis
  Serwis ITG
  ul. Wrocławska 1A
  55-095 Długołęka
  Z dopiskiem „Zwrot w terminie 14 dni”

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego. Jeżeli zakupiony towar jest objęty gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego uprawniony może zgłosić żądania z tytułu udzielonej gwarancji.
 3. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 4. W celu usprawnienia procedur prosimy Klientów o wskazanie w trakcie procedury reklamacyjnej czy Klient korzysta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, czy też z uprawnień wynikających z ustawy (np. roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową), przy czym informujemy, że korzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza uprawnień wynikających z obowiązujących ustaw.
 5. Klient może złożyć reklamację w szczególności za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego po zalogowaniu w zakładce "Moje konto". Dane klienta podane w procesie zakładania konta do celów reklamacyjnych zostaną wykorzystane jedynie do tychże celów przez firmę IT Grupa Sp. z o.o.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przysługujących Klientowi uprawnień prosimy o kontakt ze Sprzedawcą – bok@4max.pl.
 7. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu. Jeżeli jednak określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy określoną w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego

Postanowienia końcowe

 1. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej bok@4max.pl.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne rozwiązywane były na drodze polubownej i na korzyść Klienta.
 5. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 4. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
regulamin zwroty reklamacja formularz kontaktowy