Logo

Regulamin Sklepu Internetowego 4MAX.PL

Postanowienia wstępne, informacje

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego 4MAX.PL dostępnego pod adresem http://www.4max.pl, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Sprzedawcą jest firma IT GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Petera Mansfelda 4, 60 - 855 Poznań, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379030, NIP: 7831667673 z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem Biura Obsługi Klienta (w dalszej części zwanym BOK), odpowiada Sprzedawca. Kontakt z BOK można uzyskać poprzez pocztę elektroniczną pod adresem bok@4max.pl lub telefonicznie pod nr 801 090 080.
 4. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedawca może wprowadzać szczególne warunki sprzedaży promocyjnej w oparciu o regulaminy promocji. Regulaminy promocji zostaną udostępnione Klientom przed zawarciem umów na warunkach promocyjnych w taki sposób, aby mogli oni je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 5. Przez Klienta należy rozumieć podmiot nabywający towary za pośrednictwem sklepu internetowego 4MAX.PL.
 6. Przez Konsumenta należy rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym 4MAX.PL, w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 7. IT GRUPA Spółka z o.o., na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta oraz w celu realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży.
 8. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 9. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 8.
 10. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, które należy zgłosić do IT Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Petera Mansfelda 4 w formie pisemnej.
 11. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować Klientów o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Zmiany regulaminu nie obejmują Klientów, którzy zawarli już umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. W takim przypadku obowiązuje treść regulaminu na chwilę zawarcia umowy sprzedaży.
 12. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
 • - przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 • - włączoną obsługę Java Script,
 • - aktywny adres e-mail.

Rejestracja i usługa konta Klienta - „Moje konto”

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne konto Klienta „Moje konto”.
 2. Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia konsument są to:
 • - imię i nazwisko,
 • - adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • - numer telefonu.
 1. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
 • - firmę,
 • - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • - adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
 • - imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 • - numer telefonu.
 1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
 • - przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
 • - spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,
 • - dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
 • - wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 • - zobowiązuję się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 • - wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-to dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 • działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje konto”,
 • Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 • podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt 7 powyżej. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w usłudze „Moje konto” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba, że strony postanowią inaczej.

Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego 4MAX.PL.
 2. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie prezentowane produkty na stronach Sklepu są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Ceny oferowanych produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów dostawy. Koszty dostawy są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie dostawy podawana jest przed realizacją zamówienia.

Procedura składania, weryfikacji i obsługi zamówień

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok poprzez witrynę internetową www.4max.pl. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, za pośrednictwem wiadomości e-mail, komunikatora internetowego lub telefonicznie.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta lub gdy niemożliwa jest dodatkowa weryfikacja poprawności danych Klienta.
 4. Historia poprzednich oraz stan bieżącego zamówienia dostępne są w module „Moje konto" po zalogowaniu Klienta do sklepu 4MAX.PL. Moduł „Moje konto” jest dostępny dla zarejestrowanych Klientów.
 5. Jeżeli realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest niemożliwa z powodu braku dostępności produktu, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 6. Jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować się z Klientem, aby poinformować go o opóźnieniu. W takiej sytuacji Klient może w szczególności odstąpić od umowy sprzedaży lub potwierdzić chęć realizacji zamówienia.
 7. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, a mających zostać dostarczonych jedną przesyłką, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego elementu danego zamówienia. Termin realizacji zostanie podany przed złożeniem zamówienia.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, jeśli w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną na adres Kupującego wskazany w zamówieniu o tym, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Brak jakiejkolwiek informacji w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą zawarcia umowy sprzedaży (przyjęcia zamówienia do realizacji) jest data doręczenia Kupującemu informacji, o której mowa wyżej.

Dostawa towarów

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej.
 3. Zamówione produkty są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówień przez Klienta, bądź w przypadku wyboru formy dostawy „odbiór osobisty”, na adres punktu odbiorów osobistych Sprzedawcy wskazany przez Klienta.
 4. Termin dostawy liczony jest w następujący sposób:
 • - w przypadku wybrania płatności za pobraniem lub gotówki, od następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przez Sprzedawcę realizacji zamówienia,
 • - w przypadku wybrania płatności z góry (przelew, karta płatnicza) od następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaksięgowana zostanie wpłata umówionej ceny i kosztów przesyłki na rachunku Sprzedawcy,
 • - w przypadku płatności ratalnej – od następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy ratalnej.
 1. O wysłaniu zamówienia lub możliwości odbioru towarów w punkcie odbiorów osobistych Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 2. Przesyłki z formą płatności - przedpłata - zostaną wydane w punkcie odbiorów osobistych jedynie Klientowi lub osobom, które Klient upoważnił do odbioru przy składaniu zamówienia po przedstawieniu przez nich ważnego dokumentu tożsamości.
 3. W przypadku, gdyby towar nie został dostarczony Klientowi w deklarowanym terminie dostawy, Sprzedawca prosi Klienta o niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji e-mailem na adres bok@4max.pl (prosimy podać nr zamówienia).

Uszkodzenia i braki w transporcie

 1. W przypadku, gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, prosimy o spisanie protokołu szkody lub nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
 2. O wyżej zaistniałej sytuacji prosimy powiadomić Sprzedawcę za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się, w zakładce "Moje konto", telefonicznie nr: 801 009 526 lub na adres e-mail reklamacje@4max.pl.
 3. W przypadku, gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna, prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się, w zakładce "Moje konto", telefonicznie nr: 801 090 080 lub na adres e-mail reklamacje@4max.pl.
 4. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem sugerujemy spisanie protokołu wraz z Kurierem. Spisanie protokołu nie jest jednak niezbędne i nie jest równoznaczne z wygaśnięciem jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa. Protokół taki jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.

Formy płatności, dokumenty sprzedaży

 1. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
 • - przelewem - przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
 • - za pobraniem - opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki,
 • - w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu, minimalna kwota zamówienia w systemie ratalnym wynosi 500 zł,
 • - w kanale elektronicznym - za pośrednictwem kart płatniczych. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora.
 1. Do każdego zakupionego produktu wystawiana jest faktura VAT. Faktury są wysyłane wraz z towarem na adres wysyłki podany w formularzu zakupu przez Klienta lub w pliku pdf na wskazany adres e-mail.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Każdy Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami), będący konsumentem, może od tej umowy odstąpić, bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy.
 2. Do zachowania terminu 10 dniowego wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Oświadczenie można pobrać tutaj.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać w szczególności listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego po zalogowaniu się, w zakładce "Moje konto".
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
 • - świadczenia usługi rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu,
 • - dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • - umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • - świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 1. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i otrzymaniu od Sprzedającego numeru RMA, nie później niż w terminie 14 dni. W tym samym terminie Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej ceny sprzedaży wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi (w tym kosztami wysyłki) do Klienta.
 2. Towar należy odesłać na adres:
  Max Computers – serwis ITG
  ul. Wrocławska 1a
  55-095 Długołęka
 3. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedawcy. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 4. Przypominamy o możliwości wpisania numeru zgłoszenia reklamacyjnego (RMA)w widocznym miejscu na opakowaniu. Umieszczenie numeru RMA na opakowaniu w widocznym miejscu pozwoli na sprawniejszą obsługę zwrotu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 6. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku zastrzeżenia co do zakupionego towaru Klientowi, będącemu konsumentem, przysługują uprawnienia wynikające w szczególności z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz roszczenia z tytułu udzielonej gwarancji.
 3. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
 4. W celu usprawnienia procedur prosimy Klientów o wskazanie w trakcie procedury reklamacyjnej czy Klient korzysta z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, czy też z uprawnień wynikających z ustawy (np. roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową), przy czym informujemy, że korzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza uprawnień wynikających z obowiązujących ustaw.
 5. Klient może złożyć reklamację w szczególności za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego po zalogowaniu w zakładce "Moje konto". Dane klienta podane w procesie zakładania konta do celów reklamacyjnych zostaną wykorzystane jedynie do tychże celów przez firmę IT Grupa Sp. z o.o.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do przysługujących Klientowi uprawnień prosimy o kontakt ze Sprzedawcą – bok@4max.pl.
 7. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia końcowe

 1. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej bok@4max.pl.
 2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne rozwiązywane były na drodze polubownej i na korzyść Klienta.
 5. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym sporne sytuacje rozpatrywane będą na drodze sądowej zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego i ustawami szczególnymi.
regulamin zwroty reklamacja formularz kontaktowy